A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában nagy gondot fordítunk a tanulók matematikai gondolkodásának, problémamegoldó képességének, kreatív gondolkodásának fejlesztésére, tudásuk bővítésére. Pedagógiai programunkban fő szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése. A diákoknak élményszerű helyzetek teremtünk, így  saját maguk fedezik fel az összefüggéseket és azokból következtetéseket vonnak le, logikai és problémamegoldó képességük, térlátásuk, térszemléletük fejlődik.

A NAT II.3.3. fejezete írja le azokat az alapelveket és célokat , amelyek pedagógiai tevékenységünket alapvetően meghatározzák:

A tanulók matematikai fejlődése és a tanulási folyamat során alapvető, hogy ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat.”

Szaktanáraink a műveltségterület fő fejlesztési feladatainak eleget téve a következő területekre helyezik a hangsúlyt :

  1. Tájékozódás (térben, időben, a világ mennyiségi viszonyaiban)
  2. Megismerés (tapasztalatszerzés, képzelet, emlékezés, gondolkodás, az ismeretek rendszerezése, az ismerethordozók használata)
  3. Az ismeretek alkalmazása
  4. Problémakezelés és -megoldás
  5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás
  6. Akarati, érzelmi szabályozás, az önfejlesztés képessége és az együttéléssel kapcsolatos értékek (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás)
  7. Matematikai tapasztalatszerzés, a matematika épülésének elvei

Iskolánkban a matematikai kompetencia mellett a digitális kompetenciák fejlesztése is hangsúlyos. Arra tanítjuk a diákokat, hogy a digitális tudás jelentősége, a munkaerőpiaci szerepe meghatározó. Fontos feladatunk, hogy a diákok a más forrásokból származó IKT ismereteiket rendszerezzék. Lehetőséget teremtünk arra, hogy felkészüljenek  a problémák digitális eszközökkel való megoldására, beleértve egy adott probléma megoldásához szükséges algoritmusok értelmezését, kiválasztását, módosítását, illetve létrehozását.

Iskolánk felső tagozatosai 3. éve vesznek részt a Legyél Te is informatikus! programban, minden tanévben előadókat hívunk, akik tanórai keretek között ismertetik a tudnivalókat a különböző IT szakmákról, a programozásról, a program nyelvekről, az aktuális trendekről, a lehetőségekről, a hackerekről, a fejlődésről, a jövőnkről.

A teljes pályázati anyag elolvasható itt: