A Tehetségpont besorolásai adatai

Név: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

OM-azonosító: 032466; KLIK-kód: 132011; Postacím: 2330 Dunaharaszti, Földvári u. 15., email: hunyadi@pr.hu

Rövid név: „Hunyadi Csillagai”

Kapcsolattartók:

Karlné Purczeld Erika intézményvezető

Kerekesné Adorján Anikó Éva

  1. A tevékenységi körünk: tehetségazonosítás, a tehetséggondozás és a tehetség tanácsadás
  2.  Életkor szerinti korcsoportokat, akikre Tehetségpontunk tevékenysége kiterjed: általános iskolai korcsoport
  3. A Tehetségpontot létrehozó szervezet fenntartója (jellege): Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
  4.  Tehetségpontot hatóköre: intézményi
  5.  Tehetségterületek: logikai-matematikai, nyelvi

Iskolánk három feladatellátási helyén a 2018/2019. tanévben több mint nyolcszáz diák tanul, és egy hetvennyolc fős tantestület végzi munkáját.  A 36 osztályban folyó oktató munka irányultsága: nemzetiségi német nyelv, bővített és hagyományos nyelvoktató formában; angol nyelv, és matematika orientáltság; sakk. A 110 éves német nemzetiségi általános iskolánk küldetéséből adódóan folyamatos elkötelezett munkát végez a tehetséggondozás terén.  Pedagógiai programunkban kiemelt szerepe van a tehetséggondozó tevékenységeknek, amelyek mind a tanórák, mind a tanórán kívüli foglalkozások feladata:

Tanórákon:

 • egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 • differenciált csoportbontás, differenciált feladatadás, új tanulásszervezési módszerek alkalmazása,
 • oktatócsomagok, számítógépes programok, multimédia,
 • projekt munkában, csoportmunkában, páros munkában a tehetséges tanuló koordináló, vezető szerepének biztosítása
 • publikálási lehetőség biztosítása,
 • Internet-használat biztosítása,
 • emeltszintű oktatás,

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • tehetséggondozó szakkörök szervezése,
 • tanulmányi versenyek, ezekre előkészítő foglalkozások,
 • levelező versenyeken való részvétel,
 • felvételi előkészítők, továbbtanulás,
 • kulturális rendezvények látogatása,
 • sportversenyek,
 • a városi könyvtár látogatása.
 • egyéb szabadidős tevékenységek(színház és múzeumlátogatás, kirándulások…).

Iskolánk fejlesztő munkaközösségének feladatai közé tartozik a tehetségazonosítás terén történő szakmai segítségnyújtás az osztályfőnökök és a szaktanárok számára.

A tehetségazonosítás a tehetségterületekre és a tehetséges tanulókra jellemző megfigyelési szempontsor szerint történik.

A munkaközösség tehetség-tanácsadás keretében esetmegbeszéléseket folytat a pedagógusok által jelölt tehetségígéretek fejlesztése érdekében.

A tanulóknak és szüleiknek történő pályaválasztási tanácsadás is fontos területe a tehetség-tanácsadásnak.

Mind a felső, mind az alsó tagozaton egész tanévben versenyfelkészítést végeznek pedagógus kollégáink.

Tanulóink számos tanulmányi versenyen vesznek részt, amelyből több a nyelvi, a logikai-matematikai és a művészeti tehetségterületet érinti. A tanulási zavarral küzdő tanulóink számára is biztosítunk versenylehetőséget (pl. az SNI-s Szépíró Verseny, Kistérségi játékos észforgató).

A versenyfelkészítés jelentős része a szakköri munka során történik. Iskolánkban több szakkör

működik, amelyek között a matematika szakkörök kimondottan a matematikából kiemelten tehetséges tanulók számára alakultak, és végzik tevékenységüket. A 2016/17. tanévben bevezetett sakk hatékony részét képezi a tanulók logikai-matematikai képességfejlesztésének, tehetséggondozásának.

A Nemzeti Tehetségprogram pályázatai közül négy megnyert pályázatot sikeresen megvalósítottunk:

 • Ismerd meg! Próbáld ki! Sportolj velünk!” c. pályázatunk („Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása”)
 • „Geometria más szemmel” c. pályázatunk („A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”) .
 • „A játék mindenkié” (logika-matematika területén tehetséggondozás táblajátékokkal)
 • „Nyelvi környezetben megvalósuló népismereti tábor” ( német nyelvben tehetséges tanulók számára lehetőség nyílik nyelvi környezetben a nyelvgyakorlásra)
 • ÖKO tudatos alkotók (természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása)

Intézményünk három témahete: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás, Digitális, Fenntarthatóság és környezettudatosság. A témaheteken a projektoktatás élményközpontú módszerével fejlesztjük az érdeklődő diákok tehetségét.

A Klebelsberg Központ által kiírt pályázaton „Innováció a matematika és az informatika tantárgy oktatásában” c. pályázattal a két műveltségterülethez kapcsolódó innovációk során a 3D nyomtatás szerepét szeretnénk tudatosítani a tehetséges diákokban.

Személyi feltételek, speciális szakmai tudás

Tantestületünk minden tagja elkötelezett a tehetségek gondozása terén. A tehetséggondozás szakterületén speciális szakmai tudással és végzettséggel rendelkező kollégák:

Szekrényesné Tahy Klára fejlesztő pedagógus (fejlesztő munkaközösség vezető)

Molnárné Ruff Brigitta pszichológus

Kerekesné Adorján Anikó Éva tehetségfejlesztő tanár, pedagógiai szakértő – tehetséggondozó szakterület.

Iskolánk célja tanulóink optimális személyiségfejlesztése, a tehetséges tanulók azonosítása, tehetségük kibontakoztatásának segítése.

Iskolánk létszáma nyolcszáz fő, ami Dunaharaszti lakosságának viszonylatában kiemelkedő. Tehetséggondozó munkánk sok tanulót és családot érint. A sikeres tehetséggondozáshoz a szülők támogatása nélkülözhetetlen, ezért még hatékonyabb együttműködő partnerséget szeretnénk kialakítani velük.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézményének munkatársai szakmai partnerségére továbbra is számítunk.

További együttműködési lehetőségek a már meglévő partnereinkkel:

Szigethalmi Széchenyi Tehetségpont

Német Nemzetiségi Tájház – Heimatland Harast Alapítvány

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti MTK Sportegyesület

József Attila Művelődési Ház

MATEHETSZ (pályázatok)

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (továbbképzések)

Tervünk, hogy minőségi tehetséggondozó munkánkkal elérjük az akkreditált, majd a kiváló akkreditált tehetségpont címet.

Tehetségpont hatókörünket a későbbiekben helyi (Dunaharaszti) és térségi szintre szeretnénk kiterjeszteni.

Kiemelten kívánunk foglalkozni a Tehetségpontok négy feladatkörével (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás).

Tehetségazonosítás:

A hatékony tehetségazonosítás érdekében szoros együttműködést tervezünk pszichológusunkkal. Az azonosításhoz alkalmazható tanári kérdőívek használatának megismertetésével segítjük a pedagógusainkat. Továbbképzési lehetőségeket keresünk, valamint szakmai műhelymunkát tervezünk a még sikeresebb tehetségazonosítás érdekében. A szakköri foglalkozások lehetőséget biztosítanak a tehetségazonosításra, mivel a tanuló az érdeklődési körének megfelelő területen teljesít, így az célirányosabb.

Tehetséggondozás-tehetségfejlesztés:

A versenyfelkészítés és a szakköri munka adja iskolánk tehetségfejlesztésének  két fő területét, ezért fontos ezen területek folyamatos minőségi fejlesztése. Szintén folyamatos feladatnak tartjuk az órai differenciálás módszertanának fejlesztését.  Ezzel kapcsolatban jó gyakorlatokat gyűjtünk, dolgozunk ki és alkalmazunk. Jó gyakorlatainkat szeretnénk megosztani a többi tehetségpontnak. A tanórán kívüli gazdagítási lehetőségeket szeretnénk bővíteni: múzeum-és színházlátogatással, tematikus táborokkal és a tantermi kereteket túllépő oktatási-nevelési színterek gazdagításával (pl. matematika verseny a szabadban, játékos kreativitást igénylő gyakorlatias feladatokkal).

A kiemelten tehetséges tanulók fejlesztéséhez az azonosítás eredményeire épülő egyéni fejlesztési tervek elkészítését a napi pedagógiai tevékenység szintjére szeretnénk emelni.

Kiemelten fontosnak tartjuk a két tehetségterülettel (logikai-matematikai, nyelvi) kapcsolatos tehetségazonosító munkánkat.

Tehetség-tanácsadás:

Iskolánkban a tehetségtanácsadás leghatékonyabb területe  a tehetséges tanulókkal kapcsolatos esetmegbeszélések.

Az osztályfőnökök és a szaktanárok szülői értekezleteken és fogadó órákon pedagógiai tanácsadással segítik a tehetséges tanulók szüleit gyermekeik nevelésében, illetve segítséget nyújtanak fejlesztési lehetőségek ajánlásával.

Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás:

Tankerületünkben szakmai együttműködő partnerünk (versenyek, rendezvények) a Szigethalmi Széchenyi Tehetségpont. A MATEHETSZ konferenciáin rendszeresen részt veszünk, és az ott hallott szakmai információkat megosztjuk kollégáink között. Figyelemmel kísérjük a tehetségpályázatokat, és a számunkra releváns területeken pályázunk is. Regisztráltunk a TehetségKapu információs rendszerébe, hogy minél több értékes szakmai információhoz jussunk. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Őszi Pedagógiai Nap szervezésében megrendezésre kerülő Tehetséggondozás az iskolában c. szakmai műhelynapnak  helyszínt biztosít az intézményünk.

Komplex tehetségazonosító versenyünket („Hunyadi Csillagai”) szeretnénk helyi és regionális szintre emelni, hogy a tankerületünkben élő sokszínű tehetséget felfedezhessük és segítsük kibontakozását.

Eredményesség és hatékonyság

Tehetséggondozó munkánk hatékonyságának növelése érdekében a következőket tervezzük:

 • Szakkörök további magas színvonalú működtetése
 • Színvonalas versenyszervezés, hatékony versenyfelkészítés
 • A tehetséggondozással kapcsolatos szakmai ismeretek folyamatos megújítása
 • Szakmai programok szervezése – belső tudásmegosztás a tehetségazonosítás, fejlesztés terén
 • Kapcsolattartás Tehetségpontokkal
 • Továbbképzéseken való részvétel
 • Jó gyakorlatok gyűjtése
 • Rendszerjellegű tehetségazonosítás
 • Tehetségpályázatok írása
 • Tehetségkonferenciákon részvétel
 • MATEHETSZ információk megosztása
 • Kapcsolattartás és együttműködés a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal
 • TehetségKapu információs rendszer tanulmányozása
 • A két kiemelt tehetségterülettel kapcsolatos tehetségazonosítási és tehetségfejlesztési szakmai tudás folyamatos megújítása
 • Hatékonyan működő referens tehetséggondozó iskolák, műhelyek jó gyakorlatainak beépítése a tehetséggondozás gyakorlatába.