Name Description Download
6. évfolyam - 2021.
Download
8. évfolyam - 2021.
Download
Download
Az iskola alkalmazottai
Download
HÁZIREND 2023. szeptember 20. - elfogadott
Download
Házirend 2021.
Download
Download
Intézményi munkaterv 2023-2024. tanév - elfogadott
Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2016.
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Az országos kompetencia mérés-értékelés évenkénti eredményei. Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2018.
Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2019.
Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2021.
Download
Intézményi összefoglaló jelentés 2022.
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Közzétételi lista további aktuális elemei

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Pedagógiai Program 1.10. pontja (42. oldal)

Iskolaváltás jogával a tanulói jogviszonyban lévő diák élhet. Az iskolaváltás engedélyezéséhez a szülő a kérelmet az iskola igazgatójához nyújtja be. Kiiratkozás iskolánkból a befogadó iskola által hivatalosan kiállított befogadást igazoló irat bemutatásával történik.

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Ha egy másik iskola másik iskolatípusából jelentkezik a tanuló, az igazgató egyéni elbírálás alapján dönt a különbözeti vizsga vagy az évfolyamismétlés szükségességéről. Döntése előtt az igazgató kikéri az érintett munkaközösség-vezető véleményét.

Iskolaváltoztatási kérelem esetén a felvételről és az elutasításról az igazgató dönt. A tanulói jogviszony létesítéséhez szükséges a bizonyítvány, – ha tanév elején történik az átiratkozás- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a távozási értesítő. Első osztályba történő átvételt kérés esetén az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás bemutatása szükséges.

A tanév közben érkező diákok a tanulói jogokat a beiratkozás napjától gyakorolhatják.

A Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Beiratkozásra meghatározott idő

Tanköteles tanulók beíratása a 2024/2025. tanév első évfolyamára: 2024. április 18-19.

A fenntartó által engedélyezett osztályok és csoportok száma

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: lásd az SZMSZ 3.2 alpontjában!

Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Helyi tanterv és Nemzetiségi német program: lásd az Alapdokumentumaink oldalon!

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (2022-23. tanév):

  • bukások száma: 4
  • pótvizsgára utasított: 4
  • sikeres pótvizsgát tett: 3
  • évismétlésre kötelezett tanulók száma összesen (sikertelen vizsgá(ka)t követően): 1
  • mulasztás miatt nem osztályozott: 0
  • fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma: 0

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: lásd SZMSZ 24. fejezet, illetve PP 2.8 alpont.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: lásd PP 2.11 és 2.12 alpontjai
A tanulmányok alatti vizsgák rendje: lásd PP 1.9 alpontja

  • osztályozó vizsga: 2024. január 15-18. és 2024. június 10-14.