A 2021/2022. tanévben 115 éves jubileumi fennállását ünneplő intézményünk képzésének kínálatában a nemzetiségi német nyelvoktatás mellett szerepel a matematika- angol nyelv orientáltságú képzés, a kompetenciaalapú oktatás, a képességfejlesztő sakkoktatás, projekt- és témahetek, témanapok szervezése, óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő programok, a középiskolai továbbtanulást előkészítő foglalkozások tartása. Kiemelt feladatként kezeljük a tanulói lemorzsolódás csökkentését célzó fejlesztő-, korrepetáló-, felzárkóztató foglalkozások biztosítását.

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek országos, megyei, tankerületi tanulmányi versenyeken. Ezek között szerepel a nagy múltú Zrínyi Ilona Matematikaverseny valamint a Bolyai Matematikaverseny. Minden évben eredményesen szerepelünk matematika, nyelvtan − helyesírási-, komplex versenyen, levelezős feladatmegoldó versenyen német, matematika, magyar, környezetismeret tantárgyakból. Prioritásként kezeljük a tehetség kibontakoztatását, lehetőséget adva szereplésekre, megmérettetésekre.

Nagy hangsúlyt kap a szabadidős programok szervezése, melyek keretében kiállításokon, rendezvényeken, színház-, múzeum-, cirkusz- és mozi látogatásokon vesznek részt diákjaink. A kultúraközvetítés mellett az őszi és a nyár eleji tanulmányi kirándulások, a Határtalanul! programban való részvétel, a németországi diákcsereprogram, az erdei iskola projekt teszik lehetővé, hogy tanulóink ne csak Magyarország, hanem az országhatáron túli természeti és kulturális kincseket megismerjék. A 2019/2020. tanévben a Lázár Ervin Programba kapcsolódtunk be.

Igen nagy hangsúlyt fektetünk a felvételi tárgyak tanítására: prioritás a matematika, a magyar nyelv és irodalom magas szintű oktatása. Ennek megfelelően mindkét tárgyból van korrepetálás 5. és 6. évfolyamon, valamint 7. osztálytól heti egy órás felvételi előkészítő keretében nyílik lehetőség a követelmények még alaposabb elsajátítására.

Iskolánk a magyar és a német nemzetiségi hagyományokat őrzi és ápolja, csak néhány példa álljon itt: Kinderoktoberfest, német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, Márton napi témanap.  

Ezen felül a közösségépítés, a nemzeti öntudat fejlesztése érdekében rendezünk programokat, ilyen többek között a mazsolabál, gólya-party, játszóházi foglalkozás, ÖKO programok, Magyar Kultúra napja különböző DÖK rendezvények, nemzeti ünnepek és emléknapok.

Kiemelkedő pedagógiai innovációk a 2015- 2022. közötti időszakban:

 • Matematika-angol orientáltságú osztályokban 1-4. évfolyamon képességfejlesztő sakkoktatás bevezetése felmenő rendszerben
 • Szoros szakmai együttműködés kialakítása a Budapesti POK-kal, továbbá a Nemzetiségi Pedagógiai Központtal. E szakmai együttműködés keretében szakmai pedagógiai napokat szerveztünk konferenciákon az iskolavezetés rendszeresen részt vett, szakmai műhelymunkáin a kollegák nagy számban megjelentek.
 • Az országos témaheteken egyre nagyobb létszámban rendszeresen részt vesz iskolánk. Az intézmény részt vesz témahetekhez kapcsolódó programokon, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében szervezi meg.
 • A központilag meghirdetett témaheteken túl számos olyan iskolai témahét is megrendezésre került, mely egy-egy munkaközösség munkatervében nagy hangsúllyal szerepelt, pl: könyvhét, mesehét, magyar kultúra hete, farsangi témahét.
 • Pedagógusaink a tudásmegosztás érdekében a belső továbbképzéseken és szakmai műhelymunkákon kívül több alkalommal szerveztek bemutatóórákat, melyeken iskolánk pedagógusain kívül a tankerület más iskoláinak pedagógusai, valamint a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ dolgozói is eljöttek.
 • Dunaharaszti testvérvárosa keretében diákcsereprogramokat szerveztünk, továbbá 2019 nyarán német szakos kollegáink egyhetes szakmai tanulmányúton vettek részt az altdorfi Hauptschule meghívására.
 • Az „újgenerációs” tankönyvcsalád gyakorlatban való kipróbálására kért fel bennünket az OFI melyet 2 kollega végezte.
 • A Határtalanul! program keretében a 2018/2019. tanévben nyertes pályázatunk segítségével 30 diákunk 3 kísérővel, a 2019/2020. tanévben pedig 90 diákunk 9 kísérővel az Irány a Délvidék! programban Szerbiában vett részt. A Határtalanul pályázaton azóta is folyamatosan indulunk, minden tanévben 2-3 pályázati anyagot nyújtunk be.
 • A 2014/2015. tanévben kapcsolódott be Dunaharaszti a GYERE program megvalósításába, melyben három tanéven keresztül részt vett.
 • Iskolánk együttműködik a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központjának) Számítógépes Társadalomtudomány Kutatócsoportjával a Padtárskutatásban.
 • A pályaorientációs nap programot intézményen belül, a különböző szakmák képviselőinek meghívásával, valamint intézményen kívül cégek meglátogatásával szervezték meg a kollegák.
 • EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt modellprogram megvalósításában vállaltuk a közreműködést.
 • A 2017/2018. tanévben a MaTalent2 pályázat keretében bekapcsolódtunk az online tehetségazonosító mérésbe.
 • Az iskolavezetés három tagja fejlesztő-újító tevékenységet bemutató mesterprogramjának a megvalósítása folyik a 2017/2018. tanévtől kezdődően, tehetséggondozás, tudásmegosztás és a pozitív pedagógia területen.
 • Hunyadi gála néven tehetségnapot szervezünk minden tanévben, valamint tanévenként a tehetséges tanulóink munkáit bemutató Hunyadi ifjú tehetségei c. kiadványt jelentetünk meg.
 • Minden tanévben csatlakozunk  A Világ legnagyobb tanórája oktatóprojekthez.
 • Három tanéven keresztül bekapcsolódtunk a BiztiBusz programba.
 • A továbbtanulási diáktalálkozó rendezvény 5 éve segíti a 7. és 8. évfolyamos diákok pályaválasztását.
 • Iskolai működésünkben nagy szerepet kapott a részben felajánlásként, részben pedig pályázat útján nyert 3 darab 3D nyomtatónk használata. Alkalmazásuk megjelenik a vizuális kultúra, a matematika és az informatika tantárgyakban.
 • A 2018/2019-es tanévtől újszerű kezdeményezés a felső tagozaton háromtantárgyhoz kapcsolódó,  tanórán kívüli tevékenység összekapcsolódása.
 • Iskolánk könyvtárosa a 2015/2016-os tanévtől rendhagyó irodalmi találkozásokat szervez a Szépírók Társaságával közösen.
 • Nemzetiségi német oktatásunkban megjelenő innovációk közül kiemelendő Tannenzweig” nemzetiségi német honismereti délután, a Deutsche Bühne német nyelvű színház előadásának megtekintése, a Leseratte verseny. A 4-8. évfolyamos tanulóink számára nyelvgyakorlás céljából minden nyáron egy hetes nyelvi tábort szervezünk német nyelvterületi országokba.
 • Iskolánk pályázati aktivitása az elmúlt öt évben töretlen, intézményünknek 15 264 000 Ft bevétele származott a nyertes pályázatokból. A pályázatok megírásában és az elszámolásban, a beszámolók kidolgozásában a jelölt időszakban összesen 62 fő vett részt.
 • 2016-ban iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.
 • 2017-ben benyújtott pályázatunkkal a „Hunyadi csillagai” névvel Regisztrált Tehetségpont  címet értünk el.
 • Az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűség Kutatóközpontja és az MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport által a NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése (EFOP – 1. 1.5-17-2017-00006) projekt keretében meghirdetett A mi világunk  című pályázaton különdíjban részesült az intézmény.
 • Iskolánk a 2019/2020. évi akkreditációs folyamatban való részvétel eredményeként az  Akkreditált kiváló Tehetségpont címet nyerte el!
 • Bűvösvölgy Médiaértés Központ által szervezett foglalkozásokon rendszeresen részt veszünk.
 • A 2019/20. tanévben bekapcsolódtunk be az Erzsébet-tábor szervezésébe, a program 3 turnusban valósult meg, 11 csoporttal, közel 200 tanuló jelenlétével, összesen 22 pedagógus bevonásával.
 • Intézményünk az ELTE Tanárképző Központtal 2020-ban kötött együttműködés alapján  ELTE-partnerintézmény lett.
 • május 8-án iskolánk elnyerte a „Sakkpalota program referencia intézménye” címet.
 • Iskolánk megkezdte a MOBILVISSZAGYŰJTŐ akcióját.
 • A 2021/2022. tanévben intézményünk részt vett az EFOP 3.2.15-VEKOP-17 európai uniós projekt keretében megvalósított országos, reprezentatív mérésben, mely a tudatos médiamagatartást vizsgálta.
 • Pedagógusaink közül 1 fő részt vett az EFOP 3.2.15_VEKOP-17- 2017-00001 számú, „projekt támogatásával az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport a köznevelés tartalom- és tantervfejlesztés feladatainak megvalósításában.
 • A 2019/2020. tanévtől kezdődően 1 fő magyar szakos pedagógusunk az Oktatási Hivatal felkérésének eleget téve a középfokú központi írásbeli felvételi vizsgához szükséges feladatlapok és javítási-értékelési útmutatók elkészítésében vesz részt.
 • A Komplex Alapprogram az 1-4. évfolyamon és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül bevezetésre a 2020/2021. tanévben. A tantestület 64%-a vesz részt a program megvalósításában.

 

Karlné Purczeld Erika
intézményvezető