Városunkban a XVIII. századtól kezdődően él német ajkú lakosság. Számuk a történelem folyamán erősen lecsökkent, de az itt maradottakban mindig megvolt s ma is megvan az igény, hogy utódaik nemzetiségi nevelésben-oktatásban részesüljenek. Természetesen ez az igény nemcsak a leszármazottakban merül fel, hanem – kihasználva azt a jelenséget, hogy ennek a nemzetiségnek a nyelve, a német világnyelv –, rajtuk kívül is sokan szeretnék gyermekeiknek megadni a lehetőséget, hogy a német nyelv és irodalom magas szintű elsajátítása mellett megismerkedjenek egy Magyarországon (lakóhelyükön) élő nemzetiség történelmével, hagyományaival, szokásrendszerével. Iskolánk már nemzedékek óta biztosítja ezeket a lehetőségeket diákjainak. Miután a település jelentősen asszimilálódott, a tanulók nemzetiségi származását tekintve az osztályok heterogén összetételűek, így aztán sokuk a nemzetiségi témákról itt hall először. Éppen ezért kiemelt cél az ismeretközvetítés, a hagyományőrzés, a más kultúrák tiszteletére nevelés, illetve a nemzetiségi öntudat erősítése. Fontos a tanulók érdeklődésének felkeltése a nemzetiségi témák iránt. Városunkban a kulturális élet nem képzelhető el a nemzetiségek jelenléte nélkül, színvonalas rendezvényeik, ünnepeik, az azokon való részvétel mindannyiunk hétköznapjait színesítő esemény. Így a nemzetiségi kultúrát megőrző nevelő-oktató munka túlmutat a köznevelési intézmények falain. Iskolánkban a 2018-2019-es tanévben 650 tanuló számára hagyományos és bővített nyelvoktató formában valósul meg a nemzetiségi nevelés-oktatás.

A hagyományos nyelvoktató osztályokban a nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgyat az első évfolyamtól heti 5 tanórában oktatjuk, a többi órán a tanítás nyelve a magyar nyelv. A nemzetiségi német népismeret tantárgyat külön – heti 1 órában – oktatjuk, és további heti 1 órában német néptáncot is tanulnak diákjaink.

A 2012/2013-as tanévben került bevezetésre a bővített nemzetiségi német nyelvoktató forma, melynek keretében a nemzetiségi német nyelv és irodalom, hon- és népismeret, illetve néptánc mellett diákjaink még legalább három tantárgyat tanulnak a nemzetiség nyelvén. A nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi nyelvű órák itt a heti órakeret harmincöt százalékát teszik ki.

Célunk, hogy a következő tanévekben a 6. évfolyam végére A1 nyelvi szintet (európai minimumszint), a 8. évfolyam végére A2 nyelvi szintet (európai alapszint) érjenek el tanítványaink. A nyelvi szint elérésének megállapítására a 4., és 7. évfolyamok végén ún. „Hunyadi nyelvvizsgát” szervezünk. Ennek minősítése a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4. mellékletében feltüntetett követelmények alapján történik. A cél elérése érdekében – a mindenkori tárgyi és a személyi feltételek függvényében – alsó tagozaton osztálybontással tanítjuk a nemzetiségi német nyelvet. Mindezeken felül felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk a délutáni órákban.

A fenntartó fedezetet biztosít az iskola pedagógiai programjában meghatározott, nemzetiségi nevelő-oktató munkát segítő tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására is. Ilyenek például a Kinder Oktoberfest, kirándulások és anyaggyűjtés a németség lakta vidékeken, nyelvi tábor német nyelvterületen, saját hagyományőrző programok szervezése, egyéni, ill. csoportos kutatás, projektmunka, Márton-naphoz kapcsolódó rendezvény, nemzetiségi néptánc csoport működése, diákcsereprogram. A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatást nyújt a nemzetiségi német nyelvoktatáshoz.

A nyelvi munkaközösség tagjai feladatként tűzték ki a tehetséggondozást is, így tanulóink sok tantárgyi versenyen vesznek részt német nyelvből és nemzetiségi ismeretekből, illetve aktív szerepet vállalnak a város nemzetiségi hagyományőrző programjaiban is.

Karlné Purczeld Erika
intézményvezető