Tisztelt Szülők!

Az OH honlapján elérhető valamennyi információ a középfokú felvételi eljárással kapcsolatban.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

A középfokú iskolák 2021. október 20-ig nyilvánosságra hozták felvételi tájékoztatójukat és meghatározták tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak.

A tanulóknak 2021. december 3-ig egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A központi írásbeli vizsgák időpontja:

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni: 

– a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 22-én 10.00 órától

– a pótló írásbeli vizsgát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától. 

 Az írásbeli vizsgára történő jelentkezésre szolgáló „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” nyomtatványt abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

Fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy az iskola tekintse át a járványügyi szabályait, intézkedéseit és fokozott figyelemmel tájékoztassa – a honlapon keresztül – azokat a szülőket is az intézménybe történő belépés feltételeiről, akik a jelentkezési lapokat személyesen kívánják az intézményben leadni.

 

Különösen szeretném felhívni a figyelmet az alábbiakra:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül – függetlenül attól, hogy a tanuló milyen képzési rendszerben és milyen munkarendben tanul – a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja meg. A szakértői vélemény tartalmazza annak megállapítását, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanuló milyen nehézséggel küzd (sajátos nevelési igényű, a továbbiakban: SNI, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a továbbiakban: BTMN), valamint mindazoknak a mentességeknek és kedvezményeknek a körét, amelyek a tanulót a tanulmányai során megilletik. Fontos, hogy a kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltak középfokú felvételi eljárás során való alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, mielőbb forduljanak a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsághoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek – az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint – közösen kell dönteniük. Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! A felvételi lapok aláírására vonatkozó részletes tájékoztató letölthető az alábbi linkről.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

Karlné Purczeld Erika
intézményvezető