Részletes tájékoztató a szülőknek a nemzetiségi német nyelvoktatásról

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához.

Iskolánkban az első évfolyamtól hagyományos és bővített nyelvoktató formában folyik a nemzetiségi német nyelvoktatás. A nemzetiségi nyelvoktatás az idegennyelv-oktatásnál többet jelent, hiszen a nyelv elsajátításához érzelmi töltés is társul.

Az iskola alapértékének tekinti a nemzetiséggel szembeni nyitottságot, a közösségen belüli türelmet, az emberi szabadság összefüggéseinek és korlátainak felismerését, tudatos vállalását. Ápolja a magyarországi német nemzetiségi és a magyar kultúra hagyományait, erősíti a kölcsönös egymásrautaltságból eredő összetartozás-tudatot. A célok közé tartozik mindkét népcsoport kultúrájának, szokásainak megismerése, bemutatása, hiszen csak egymás megismerésével alakulhat ki a tolerancia.

A nevelő-oktató munka a kerettantervek alapján készült helyi tantervek alapján folyik.
Az oktató munka elsődleges célja: a német nyelv olyan fokú megtanítása, ami magasabb szintű nyelvi kultúrát eredményez.

Nevelési, oktatási alapelveink:

 • Arra kell törekedni, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei.
 • Más kultúrák iránti toleranciára történő nevelés.
 • Az önművelődésre, a pontosságra irányuló tanulói igényesség kialakítása (önellenőrzés, önbizalom erősítés).
 • Tehetséggondozás (nyelvi versenyek).
 • Hagyományápolás, mellyel megismerik és ápolják a német nemzetiség szokásait, kulturális örökségét, fejlesztik nemzetiségi öntudatukat. (táncoktatás, Oktoberfest, Márton-nap).
 • Hagyományteremtés. Minden évben nemzetiségi vonatkozású programokat szervez az iskola.
 • Kirándulás német nyelvterületre.
 • Az azonosságtudat formálása, hiszen a nemzetiségi német nyelv oktatása lehetővé teszi a kisebbségi népismeret, kultúra valamint az irodalmi értékek megismerését.
Hagyományos nyelvoktató program

A nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy oktatása az első évfolyamtól kezdve kötelező az azt választó tanulók számára.

A tanulók valamennyi tantárgyat magyarul tanulják. Heti 5 órában folyik a német nyelvtanítása és a német nemzetiségi hon- és népismeret közvetítése.

Az 1-2. osztályban a hangsúlyt a magyar nyelv tantárgy kapja, a német nyelv játékos formában kerül közvetítésre. Elemi szinten tehát utánzásra törekvő, cselekvésre orientált oktatás folyik, ami később a nyelvi kompetencia növekedésével, az életkornak megfelelően mind összetettebb tennivalókat is magába foglal.

 • A nyelvoktatás kezdő szakaszában a szóbeli nyelvhasználat áll előtérben.
 • 1. évfolyamon a tanulók megtanulják a német nyelvű utasításokat követni, azokra helyesen cselekedni, köszönni, elbúcsúzni, önmagukat és másokat röviden bemutatni, különböző témákról 2-3 mondatos párbeszédet folytatni. Kb. 150 szót, legalább 3 verset, mondókákat és dalokat tanulnak.
 • 2. osztályban megkezdődik az olvasás és írás tanítása. A legfőbb hangsúly az olvasás, írás tanítására helyeződik. A tanév végéig a német ábécével, illetve a német hangok, betűk elsajátításával foglalkoznak a tanulók.
 • 3-4. évfolyamon a fenti ismereteket mélyítjük el, valamint bővítjük nyelvtani ismeretekkel.
 • 5-8. évfolyamokon a tanulók tudjanak benyomásokról, érzésekről németül beszélni és írni, egyre tudatosabban alkalmazni a nyelvtani szerkezeteket, elbeszélő műveket, történeteket átalakítani, újakat kitalálni. Az írás, olvasás, a hallás utáni megértés, a beszédkészség fejlesztése mellett figyelmet kell fordítani az értő, néma olvasás fejlesztésére. A 8. osztályt befejezők számára a megszerzett nyelvtudás a későbbiekben az önképzés alapja lehet.
Bővített nyelvoktató program

Az alsó tagozaton a 2012/2013. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben évfolyamonként egy osztály a bővített nyelvoktató program szerint tanul.

Ez a program a nyelvismeret elmélyítésével és tanítási nyelvként való alkalmazásával járul hozzá a célok megvalósításához, és lehetővé teszi, hogy teret adjunk a nyelv valós szituációkban való használatának, valamint biztosítja a kiegyensúlyozott kétnyelvű készség kialakulását.

Az irányelvek határozzák meg, hogy a bővített nyelvoktatási formában

 • a német nyelv és irodalom tantárgyat heti 5 tanórában tanítjuk;
 • legalább 3 tantárgyat a nemzetiség nyelvén kell tanítani;
 • a tanulók heti kötelező óraszámának legalább 35%-át németül kell oktatni. A tanítási órákon a tanítás nyelve a magyar, illetve a német nyelv, de mindkettő önálló tantárgyként is szerepel.

Programunk szerint alsó tagozaton a németül tanított-tanult tantárgyak a következők lehetnek:

 • természetismeret
 • ének-zene
 • rajz
 • technika
 • nemzetiségi német tánc
 • osztályfőnöki (4. oszt.)

A nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgyat mindkét képzési formában heti 5 tanórában tanítjuk, a nemzetiségi népismeret tantárgyat pedig heti 1 tanórában.

A nemzetiségi népismeret önálló tantárgyként történő tanítása mellett szükséges, hogy az a tanórán kívüli tevékenységek formájában is megjelenjen, és a tanulók azokon részt vegyenek.

Karlné Purczeld Erika igazgató