Az intézmény nyitva tartása

Az intézmény nyitva tartása

 

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 6 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 20.00 óráig van nyitva.

Az iskolában a

– székhelyen 7 órától 16 óráig,

– telephelyen és a tagintézményben 6.45 órától 17.00 óráig – és az óraközi szünetekben is – tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes vagy a tagintézmény-vezető), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt. Iskolai szintű  tanórán kívüli foglalkozásokat 16.00 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet.

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az intézményvezető-helyettesi irodában és a titkárságon történik 8 óra és 16 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza, s az iskola bejáratánál elhelyezi az erről szóló értesítést. A nyári szünetben is irodai ügyeletet szervez, melynek időpontját szintén az iskola bejáratánál kifüggeszti és a honlapon közzéteszi.

Munkaszüneti napokon, szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ engedélyével  szervezett programok lebonyolítására lehet.

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ adhat engedélyt – eseti kérelmek alapján.