Az iskola vezetősége, fenntartója (KLIK) és működtetője (Dunaharaszti Város Önkormányzata) elkötelezetten dolgozik azért, hogy a magas tanulói létszámhoz mérten a személyi és a tárgyi feltételek biztosítva legyenek az intézményben; a minőségi nevelő-oktató munka garanciáját pedig az iskolában dolgozó pedagógusok jelentik.

Az iskolánkban folyó magas színvonalú szakmai munka elismerését jelzi, hogy 2014-ben a Fejlesztési Projektigazgatóság döntése értelmében egy TÁMOP-pályázat keretében elnyertük a “Mentoráló Intézmény” címet. Mivel a német nemzetiségi nevelés-oktatás terén kialakított példaértékű modellekkel rendelkezünk, azok mintaként szolgálnak azon intézmények részére, ahol az érintett terület fejlesztésre szorul. A 2014-15-ös és a 2015-16-os tanév során többször is nagy sikerű szakmai-módszertani bemutató órák és workshopok keretében adtuk tovább a nálunk alkalmazott jó gyakorlatokat más iskolák pedagógusainak.

Sok éves tehetségfejlesztő munkánk elismeréseként 2017 januárjában a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta az iskola mint “Tehetségpont” működési kérelmét. Ezzel tagja lettünk a „Regisztrált Tehetségpont”-ok országos hálózati együttműködésének, ami segíti a jó tapasztalatok átvételét, így iskolánk további szakmai fejlődését a tehetséggondozás területén.
A Tehetségek Magyarországa programról a http://tehetseg.hu honlapon lehet részletesen tájékozódni.

A 2015-16-os tanév 2. félévétől az ELTE partneriskolája vagyunk, ami szintén tanáraink szakmai munkájának elismerése. A program keretében Egyetemi hallgatók töltik iskolánkban tanítási gyakorlatukat.

A köznevelési törvény értelmében a köznevelési rendszer feladata, hogy elősegítse a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését; hogy készségeiket, képességeiket, ismereteiket, jártasságaikat, érzelmi és akarati tulajdonságaikat, műveltségüket életkori sajátosságaiknak megfelelően, tudatosan fejlessze; és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat neveljen. Kiemelt célja, hogy a nevelés-oktatás eszközeivel megakadályozza a társadalmi leszakadást és biztosítsa a tehetséggondozást.

E feladatok megvalósítása érdekében iskolánk képzésének kínálatában a Pedagógiai Program részeként (részletesen ld. az Alapdokumentumaink oldalon!) a következő lehetőségek szerepelnek:

angol nyelv oktatása (3. évfolyamtól szakköri formában, 4. évfolyamtól a nemzetiségi németet nem tanulók számára kötelező első idegen nyelvként, 5. évfolyamtól kötelező idegen nyelvként),
informatika-oktatás 4. évfolyamtól,
sakk-oktatás (Polgár Judit-féle Sakkpalota-program szerint) egy első osztályban a 2016-17-es tanévtől,
kompetencia alapú oktatás,
projekt- és témahetek szervezése,
judo alapú testnevelés (részletes bemutatásáért kattintson a linkre!),
úszásoktatás (3. és 5. évfolyamon évi 18 órában a fenntartó finanszírozásában),
erdei iskola,
nyári tábor,
óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő programok: arra törekszünk, hogy ne okozzon törést az óvodából az iskolába való átmenet. Célunk, hogy az óvodai játékosságot megtartva oktassuk, neveljük a kisiskolásokat.

Tanulóink sokféle délutáni elfoglaltság közül választhatnak:

énekkar,
tantárgyi, művészeti és tehetséggondozó szakkörök,
sportolási és mozgási lehetőségek,
fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások,
felvételi előkészítő foglalkozások,
korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások;
ECDL tanfolyam.

A 2016-17. tanévi kínálat: egyeb-foglalkozasok-2

Kiemelt tevékenységként kezeljük a digitális készségek fejlesztését, amely a digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használatával valósul meg. A tevékenységek során a tanórákba számítógép, projektor, interaktív tábla, internet, interaktív tananyagok, multimédiás oktatórendszer használata is beépül. A gyerekek PowerPoint bemutatókat, kisfilmeket készítenek. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az info-kommunikációs technológia mint eszköz és taneszköz kerüljön alkalmazásra a tanítás-tanulás folyamatában. Ehhez kapcsolódó tárgyi felszereltségünket az elmúlt években pályázati forrásokból, alapítványi hozzájárulásból és adományokból igyekeztünk fejleszteni. Az alsó tagozaton internet, projektor, laptop, a felső tagozaton internet-hozzáféréssel, számítógépekkel, projektorokkal, interaktív táblákkal felszerelt szaktantermek, számítástechnika tanterem.

A tanulói képességfejlesztés felső tagozaton az X-Class multimédiás oktatóprogram segítségével történik. 2009-ben csatlakozhattunk az X-Class referenciaiskola-programhoz, így intézményünk Pest megye referenciaiskolájává vált.

Fontosnak tartjuk tanítványaink egészség- és környezettudatos nevelését.

Iskolánkat 2007-ben Vöröskeresztes Bázisiskolává avatták, 2008-ban elnyerte az „Ökoiskola”, 2015 decemberében pedig az “Örökös Ökoiskola” címet.

Öko-tevékenységeinkről ide kattintva tudhat meg többet!

A GYERE Program keretében 2014-ben indult egy három évre szóló, gyermekkori elhízás megelőzését célul kitűző városi szintű projekt, melynek célcsoportjába iskolánk tanulói és szüleik is beletartoznak.

A program eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről részletesen itt olvashat.

Alapítványunk minden évben eszközvásárlásokkal, programok finanszírozásával támogatja az iskolát.