Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2021/2022. tanévben induló elsős osztályaink képzési formáival kapcsolatos tudnivalókról.

Intézményünkben folyó nevelő-oktató munka három képzési formában történik:

 1. Hagyományos nyelvoktató program ( nemzetiségi német nyelvoktatás)

A nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy oktatása az első évfolyamtól kezdve kötelező az azt választó tanulók számára. A tanulók valamennyi tantárgyat magyarul tanulják. A nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgy óraszáma heti 5 tanóra, a népismeret tantárgy pedig 1 tanóra.  A nyelv tanításával, az irodalom és a népismeret témaköreinek elsajátításával hozzájárul a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához.

 1. Bővített nyelvoktató program (bővített nemzetiségi német nyelvoktatás)

A nyelvismeret elmélyítésével és tanítási nyelvként való alkalmazásával járul hozzá a célok megvalósításához. Ez a program teszi lehetővé, hogy teret adjunk a nyelv valóságos szituációban való használatához, és biztosítja a kiegyensúlyozott kétnyelvű készség kialakulását.

Az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg, hogy a bővített nyelvoktatási formában

– a nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgyat heti 5 tanórában,

– a német népismeret tantárgyat heti 1 tanórában,

– legalább 3 tantárgyat a nemzetiség nyelvén kell tanítani.

A nemzetiségi német nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi német nyelvű órák aránya a heti órakeret legalább 35%-át teszi ki. A tanítási órákon a tanítás nyelve a magyar nyelv, illetve a német nyelv.

Mindkét oktatási formában angol nyelvoktatás is van 4-8. évfolyamon ( 4-6. évf. 1 tanóra/hét, 7-8. évf. 2 tanóra/hét)

 1. Angol orientáltság

A tanulók ebben a képzési formában az angol nyelvet első osztálytól tanulják ( 1-3. évfolyam 1 óra/hét; 4-5. évfolyam 3 óra/hét; 6-8. évfolyam 4 óra/hét) .

I. Nemzetiségi oktatás

Az iskola nemzetiségi jellegéből adódó feladatok

A kisebbségi oktatás – a magyarországi közoktatás részeként – megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és emellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség történelmének, szellemi és tárgyi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és – teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.

A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolába lépő, heterogén neveltségi szinttel, más-más családi háttérrel és eltérő szintű német nyelv – tudással rendelkező gyermekek érkeznek. A tantestület nyolcadik osztály végére a német nyelvet jól beszélő, a magyarországi német nemzetiség értékeivel azonosulni tudó, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, jó neveltségi szinttel rendelkező személyiségeket szeretne formálni, akik iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodnak, melyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fő törekvésünk a német nemzetiségi tudat minden összetevőjének ápolása (nyelv, kultúra, kisebbségpolitika, történelem, hagyományok, szokások), valamint fontosnak tartjuk az anyaországgal való nyelvi és kulturális kapcsolatok ápolását.

Intézményünkben hagyományos és bővített nemzetiségi nyelvoktató képzés folyik, ahova nem csak nemzetiségi származású tanulókat várunk, hanem mindenkit, aki érdeklődik programunk iránt és azonosulni tud azzal. Ezzel interkulturális programot is megvalósítunk. Felvételkor, túljelentkezés esetén a nemzetiségi származásúak előnyt élveznek. A szülők a képzés kezdetekor írásban nyilatkoznak arról, hogy ismerik és vállalják programunkat. A német nemzetiségi nyelv oktatásának ellátására a nyelvi munkaközösség véleményének figyelembe vételével, az iskolavezetőség jelöli ki a pedagógusokat az adott osztályokba. A nevelő oktató munka elsődleges célja: a német nyelv- tanítás és a német nemzetiségi ismeretek közvetítése. A német nyelv elsajátításával, a magyarországi német nemzetiség kultúrájának, történelmének, a kisebbségi jogoknak és azok gyakorlásának megismertetésével, a hagyományőrzéssel hozzájárulunk a pozitív azonosságtudat kialakításához, erősítéséhez.

A nemzetiségi jelleg átszövi a képzés minden területét, megjelenik a tanórán kívüli tevékenységekben is. A német népcsoporttal kapcsolatos ismereteket önálló tantárgyként ( nemzetiségi hon- és népismeret) közvetítjük.

Iskolánkban sort kerítünk népismereti tartalmak feldolgozására is. A képzésben résztvevő tanulóknak nemzetiségi témanapokat, témahetet rendezünk, amelyek az egész iskolára kiterjednek, így a nem németes tanulókkal is megismertetjük a német nemzetiség hagyományait.

Szabadidős tevékenységi formák

 • táncház ( megfelelő számú jelentkező és a személyi feltételek biztosítása esetén szervezhető)
 • Kinderoktoberfest
 • kirándulások és anyaggyűjtés a németség lakta vidékeken
 • nyelvi tábor szervezése (Ausztria, Svájc, Németország)
 • hagyományőrző programok szervezése
 • egyéni ill. csoportos kutatás, projektmunka
 • német irodalmi színpad (megfelelő számú jelentkező és a személyi feltételek biztosítása esetén indítható)
 • lámpás készítő műhelymunka
 • Márton napi lámpás felvonulás

További feladatok:

 • tanulóink részt vesznek versenyeken, hagyományőrző programokon
 • évfolyam végére A1 (európai minimumszint) nyelvi szint elérése
 • évfolyam végére A2 ( európai alapszint) nyelvi szint elérése

A nyelvi szint elérését a 4.és a 7. évfolyamok végén ú.n. „Hunyadi nyelvvizsga” letételével állapítjuk meg. Minősítése a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4. mellékletében feltüntetett követelmények alapján történik.

Az iskolában folyó  nemzetiségi német képzéséről bővebben ITT olvashatnak.

II. Angol irányultságú képzés

Ezt az oktatási formát egy osztályban biztosítjuk.

Ebben az osztályban 1-4. évfolyamon Polgár Judit Sakkpalota programjának megvalósításával fejlesztjük  a gyermekek matematikai gondolkodását.  A képességfejlesztő sakk oktatása 1-2. évfolyamon különálló tantárgyként jelenik meg heti 1 tanórában, a 3-4. évfolyamon pedig a testnevelés tantárgyba integráltan tanítjuk.

Sakkpalota program

A képességfejlesztő sakk haszna az oktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, vagyis egészében a jövőre készít elő. A modern tudásalapú társadalomban a nap, mint nap ránk ömlő információáradat által kapott ismeretek mind inkább mulandóak. A digitális társadalom olyan mértékű adatfeldolgozást tett szükségessé az emberek számára, amelyben bizonyos képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. Ezzel pedig eljött az idő a stratégiai táblajátékokban rejlő lehetőségek kihasználására. A sakk az egyik valaha volt leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába.

A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis a sikeres sakkozás a készségek egész füzérének kedvező változását hozza magával.

Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulása során! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van. A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején. ( Forrás: http://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/sakkpalota-program)

Bővebben a képességfejlesztő sakkoktatásról ITT olvashatnak  –  https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/iskolaknak

A beiratkozáshoz kapcsolódó tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, ezért kérem, hogy rendszeresen keressék fel iskolánk honlapját.

Dunaharaszti, 2021. február 17.

Tisztelettel

Karlné Purczeld Erika
intézményvezető