Tisztelt Szülő!

Mivel az elmúlt napokban több szülői megkeresés érkezett a tanulói mulasztásokkal kapcsolatban, ezért az alábbiakban tájékoztatom Önt a tanulói hiányzások kezelésére vonatkozó tudnivalókról.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 45.§ (5) pont leírja, hogy a tankötelezettség iskolába járással teljesíthető.

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-ban  foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Külön kiemelem, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) pont értelmében, ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.  Ez a pont szabályozza továbbá azokat a tudnivalókat is, melyek esetében a mulasztást igazoltnak kell tekinteni.

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására a jelenleg hatályos szabályzókban leírtak szerint szükséges eljárni.

Az intézményi Házirend XV. 11. pontja kimondja, hogy a szülő tanévenként tíz napot igazolhat. Igazgató engedéllyel a tanítási időben történő egyéni utazásokon, amennyiben meghaladja a három napot, lehetséges távol maradni. ( Házirend XI. fej. 20.)

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket a Házirend XIX. fejezete tartalmazza.

 Továbbá a Házirend részét képezi  a 3. sz melléklet, A 2020/2021. TANÉVBEN AZ INTÉZMÉNYBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL szóló intézkedési terv, mely a 6. pontban szabályozza a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tanulók iskolai hiányzásával kapcsolatos tudnivalókat.

Felhívom a figyelmét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ 7.a) és f) pontjára, miszerint ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen a kétszázötven tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Továbbá felhívom a figyelmet A 2020/2021. TANÉVBEN AZ INTÉZMÉNYBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL szóló intézkedési terv 8. pontban, az Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében leírt tudnivalókra.

Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

Dunaharaszti, 2020. 11. 10.

Tisztelettel

Karlné Purczeld Erika
intézményvezető