Kötelező közzétételi lista

image002
Közzétételi listánk a  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. és 24.§-ai alapján

Közzétételi lista 2017-2018

Aktuális elemei:

 • pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: tanfelügyelet_megállapítások
 • a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 • a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: lásd az SZMSZ 3.2 alpontjában!
 • éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: idopontok-munkatervben-201617 (ellenőrző-melléklet)
 • Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), Házirend, Pedagógiai program (PP), Helyi tanterv
  és Nemzetiségi német  program: lásd az Alapdokumentumaink oldalon!
 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: közzétételi lista 2017-2018
 • a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége: közzétételi lista 2017-2018
 • az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
 • Kompetenciamérés:
     Intézményi összefoglaló jelentés 2013: 032466_2013
     Intézményi összefoglaló jelentés 2014: 032466_2014
     Intézményi összefoglaló jelentés 2015: 032466_2015
     Intézményi összefoglaló jelentés 2016: 032466_2016
     Intézményi összefoglaló jelentés 2017: 032466_2017
 • a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2015-16-os tanév végéről:

Szülői kérésre évet ismétel: 4 tanuló
Bukott 1 tantárgyból: 8 tanuló
Bukott 2 tantárgyból: 1 tanuló
Bukott 2-nél több tantárgyból: 2 tanuló
Osztályozó vizsgára utasított: 2 tanuló
Sikeres pótvizsgát tett: 7 tanuló
Sikertelen pótvizsga miatt évet ismétlő: 0
250 órát meghaladó hiányzás miatt évet ismétel: 2 tanuló

 • továbbtanulási mutatók a 2015-16-os tanév végéről:

8 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 3 tanuló
6 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 11 tanuló
4 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 22 fő  (37%)
szakgimnáziumba / szakközépiskolába nyert felvételt: 36 fő (60%)
szakiskolába nyert felvételt: 2 fő (3%)
speciális szakiskolába nyert felvételt: 0 

 • a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: lásd SZMSZ 24. fejezet, illetve PP 2.5 alpont.
  A 2016-17-es tanévben igénybe vehető egyéb foglalkozások listája: egyeb-foglalkozasok-2
 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: lásd PP 2.9 és 2.10 alpontjai
 • a tanulmányok alatti vizsgák rendje: lásd Házirend XXI. fejezet és PP 1.9 alpontja
 • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei.
 • az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: lásd az Osztályaink oldalt!
 • beiratkozásra meghatározott idő: 2017. április 20. 8-19 óra, április 21. 8-18 óra
 • fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 5 db első osztály
 • térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket
 • tankönyvellátás a 2017-18. tanévben.
 • nyitva tartás rendje
 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: tanugyi0001
 • tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
  osztályozó vizsga:      2017.06.6-9.
  különbözeti vizsga:    2017. augusztus 28.
  pótvizsga:                   2017.augusztus 28.
 • 2017. évi idegen nyelvi mérés eredményei: 6_évfolyam   8_évfolyam