Amire a beiratkozáshoz idén is szükség lesz

BEIRATKOZNI a Földváry u. 15. alatti épületben, a Titkárságon lehet (bejárat az Iparos u. felől)
2018. 04. 12-13-án!


1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (= lakcímkártya).

FIGYELEM! Téves információ, hogy a beiratkozásig a gyermeknek személyi igazolványt kell készíttetni.


2.  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az illetékes Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye.

3. Tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

 • regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

4. Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról: eletvitel-nyilatkozat

A köznevelési törvény (Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (akár állandólakcímen vagy ideiglenes tartózkodási helyen). Az életvitelszerű ottlakásról a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában, írásban nyilatkozik a mellékletben foglaltak szerint, és annak ténye bármikor ellenőrizhető.


5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról: 4 sz melleklet szuloi felugy jog
(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

FIGYELEM! A kitöltött és aláírt nyilatkozat leadása a beiratkozás feltétele, nélküle nem írható be a gyermek. A nyilatkozat 2. pontja esetén a csillaggal jelölt dokumentum(ok) csatolása kötelező. Mivel a nyilatkozat csak mindkét, felügyeleti joggal bíró szülő aláírásával érvényes, így célszerű előre kitölteni!

 • Amennyiben igénylik a nemzetiségi oktatást, akkor előre kitöltve leadandó a Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről” I. és II. része: nemzetisegi-nyilatkozat

FIGYELEM! Iskolánkban kizárólag a német nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási forma igényelhető!

A köznevelési törvény (Nkt.) 51. § (6) bekezdése alapján „a nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni.”


6. Nyilatkozat etikaoktatás vagy hit- és etikaoktatás igényléséről: hit etika nyilatkozat 1819


7. A beiratkozáskor szükség lesz még a következőkre:

 • a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója (ennek az óvodai szakvéleményen szerepelnie kell!);
 • a gyermek TAJ-száma;
 • a gyerek születési anyakönyvi kivonata (eredeti vagy másolat);
 • a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája;
 • a szülők elérhetőségeinek megadása (telefon, email);
 • judo alapú testnevelés igénylése a helyszínen;
 • hunyadis nyakkendő ára (kb. 2.400 Ft)
 • étkezés, napközi ellátás igénylése a helyszínen – amennyiben a gyermek ételallergiás, annak orvosi igazolása;
 • az ingyenes és kedvezményes étkezésre jogosultak igazolásai.

Ingyenes étkezésre jogosult:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamos tanuló – csatolandó az erről szóló jegyzői határozat;

50%-os kedvezményű étkezésre jogosult:

 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek (ha nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenes étkezésben) – csatolandó a szülő írásos nyilatkozata 3 vagy annál több gyermek neveléséről: 3-vagy-tobb-gyermek;
 • ha a beiskolázandó gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos (ha nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenes étkezésben) – csatolandó az orvosi igazolás vagy a szakértői vélemény.

Tájékoztató az ingyenes diákigazolvány igényléséről: diakigazolvany_igenyles


Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles írásban bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91.§).

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szigetszentmiklosi-jarasi-hivatal/szigetszentmiklosi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly